Absorption rate

Định nghĩa Absorption rate là gì?

Absorption rateTỷ lệ hấp thụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Absorption rate - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong hấp thụ dự toán kinh phí, tỷ lệ xác định trước cho tất cả các trung tâm chi phí cho việc phân bổ chi phí cố định và chi phí biến đổi (cùng hoặc riêng) để đầu ra, trong một khoảng thời gian chiếm. Còn được gọi là tỷ lệ thu hồi.

Definition - What does Absorption rate mean

In absorption costing, the rate determined in advance for all cost centers for allocating fixed costs and variable costs (together or separately) to the output, in an accounting period. Also called recovery rate.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *