Accountant in charge

Định nghĩa Accountant in charge là gì?

Accountant in chargeKế toán phụ trách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountant in charge - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một cuộc kiểm toán, người này nói chung là trách nhiệm giám sát các quá trình chiếm.

Definition - What does Accountant in charge mean

During an audit, this person is generally responsible for overseeing the accounting processes.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *