Accountants for the public interest (API)

Định nghĩa Accountants for the public interest (API) là gì?

Accountants for the public interest (API)Kế toán cho lợi ích công cộng (API). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountants for the public interest (API) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tổ chức cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức như chức phi lợi nhuận và là có liên quan với các phúc lợi công cộng về các nguyên tắc kế toán.

Definition - What does Accountants for the public interest (API) mean

An organization that provides technical support to organizations like non-profits and is concerned with the public welfare in terms of accounting principles.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *