Accountants index

Định nghĩa Accountants index là gì?

Accountants indexChỉ số kế toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountants index - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thư mục đầy đủ các sổ sách kế toán và các bài viết liên quan đến lĩnh vực kế toán và là mối quan tâm đến các chuyên gia kế toán.

Definition - What does Accountants index mean

A bibliography full of accounting books and articles that pertain to the accounting field and are of interest to accounting professionals.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *