Accountant’s liability

Định nghĩa Accountant's liability là gì?

Accountant's liabilityTrách nhiệm của kế toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountant's liability - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nghĩa vụ pháp lý của một kế toán người (1) là cẩu thả (xem cẩu thả), (2) không chặt chẽ sử dụng các GAAP, (3) không theo quy ước và chuẩn mực kiểm toán được thành lập bởi quốc gia và / hoặc tổ chức quốc tế, hoặc chiếm ( 4) cam kết gian lận.

Definition - What does Accountant's liability mean

Legal obligation of an accountant who (1) is grossly negligent (see gross negligence), (2) does not rigorously employ the GAAP, (3) does not follow accounting conventions and auditing standards established by national and/or international bodies, or (4) commits fraud.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *