Accountant’s lien

Định nghĩa Accountant's lien là gì?

Accountant's lienLien kế toán của. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountant's lien - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quyền bên nợ để duy trì sở hữu hàng hóa hoặc tài sản thuộc về bên do, cho đến khi nợ được giải quyết.

Definition - What does Accountant's lien mean

Right of an owed party to retain possession of goods or property belonging to the owing party, until the debt is settled.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *