Accountants professional liability insurance

Định nghĩa Accountants professional liability insurance là gì?

Accountants professional liability insuranceKế toán bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountants professional liability insurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo hiểm phát triển đặc biệt dành cho kế toán viên rằng vụ kiện bìa trách nhiệm phát sinh từ các hoạt động kế toán chuyên nghiệp của họ, chẳng hạn như được tìm thấy chịu trách nhiệm về hành động của người khác chuyên nghiệp.

Definition - What does Accountants professional liability insurance mean

Insurance developed specifically for accountants that covers liability lawsuits that arise from their professional accounting activities, such as being found liable for another's professional actions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *