Accountant’s responsibility

Định nghĩa Accountant's responsibility là gì?

Accountant's responsibilityTrách nhiệm của kế toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountant's responsibility - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kế toán phải hành động mẫn cán, và phải tuân theo các công ước và tiêu chuẩn thành lập để trình bày một 'ánh trung thực và hợp lý' của tình hình tài chính của một tổ chức. Anh ta hoặc cô nợ những nghĩa vụ đạo đức và chuyên môn để quản lý, cổ đông, nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý và thuế.

Definition - What does Accountant's responsibility mean

An accountant must exercise due care, and must follow established conventions and standards to present a 'true and fair view' of the financial position of an entity. He or she owes these ethical and professional obligations to the management, stockholders, investors, creditors, and regulatory and taxation authorities.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *