Accountant’s return

Định nghĩa Accountant's return là gì?

Accountant's returnLợi nhuận kế toán của. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accountant's return - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem tốc độ cuốn sách lợi nhuận.

Definition - What does Accountant's return mean

See book rate of return.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *