Accounting concepts

Định nghĩa Accounting concepts là gì?

Accounting conceptsChiếm khái niệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting concepts - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quy định kế toán cần được tuân thủ để chuẩn bị tất cả các tài khoản và báo cáo tài chính. Bốn khái niệm cơ bản là (1) phương pháp trích trước khái niệm: Doanh thu và chi phí được ghi nhận khi chúng xảy ra và không phải khi tiền được nhận hoặc trả; (2) Tính nhất quán khái niệm: một khi một phương pháp kế toán đã được chọn, phương pháp nên được sử dụng trừ khi có một lý do âm thanh để làm hình thức khác; (3) Đi quan tâm: các thực thể kinh doanh mà các tài khoản đang được chuẩn bị trong tình trạng tốt và sẽ tiếp tục là trong kinh doanh trong tương lai gần; (4) khái niệm Prudence (còn khái niệm bảo tồn): Doanh thu và lợi nhuận được bao gồm trong bảng cân đối chỉ khi chúng được thực hiện (hoặc có hợp lý chắc chắn 'của việc thực hiện chúng) nhưng trách nhiệm pháp lý được bao gồm khi có hợp lý 'khả năng' của phát sinh chúng.  khái niệm khác bao gồm (5) Phương trình kế toán: tổng tài sản tương đương với tổng nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu; (6) Kỳ kế toán: sổ sách tài chính chỉ liên quan đến một giai đoạn cụ thể phải được xem xét trong việc chuẩn bị các tài khoản trong thời gian đó; (7) Chi phí cơ sở: Giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán nên chi phí thực tế chi trả, chứ không phải giá trị thị trường hiện tại của tài sản; (8) Thực thể: hồ sơ kế toán phản ánh các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể, chứ không phải của chủ sở hữu hoặc người lao động; (9) Họ và tiết lộ: báo cáo tài chính và thuyết minh của họ nên chứa tất cả dữ liệu có liên quan; (10) thấp hơn chi phí hoặc giá trị thị trường: hàng tồn kho có giá trị hoặc theo nguyên giá hay giá trị thị trường (tùy cái nào thấp hơn); (11) Bảo trì vốn: Lợi nhuận có thể được thực hiện chỉ sau khi vốn của công ty đã được phục hồi đến mức ban đầu của nó, hoặc được duy trì ở một mức độ định trước; (12) Kết hợp: giao dịch ảnh hưởng đến cả doanh thu và chi phí phải được ghi nhận trong kỳ kế toán tương tự; (13) Tính vật chất: các sự kiện nhỏ có thể được bỏ qua, nhưng những người lớn nên được tiết lộ đầy đủ; (14) đo lường tiền: quá trình kế toán ghi chỉ hoạt động có thể được thể hiện bằng tiền (với một số ngoại lệ); (15) Tính khách quan: Báo cáo tài chính nên chỉ dựa trên bằng chứng xác minh được, trong đó có một đường mòn kiểm toán; (16) Thực hiện: bất kỳ sự thay đổi trong giá trị thị trường của một tài sản hoặc nợ phải trả không được công nhận như một phần lãi hoặc lỗ cho đến khi tài sản được bán hay trách nhiệm trả hết; (17) Đơn vị đo lường: dữ liệu tài chính cần được ghi lại với một đơn vị chung của biện pháp (đô la, pound sterling, yen, vv). Còn được gọi là công ước kế toán, định đề kế toán, hoặc các nguyên tắc kế toán.

Definition - What does Accounting concepts mean

Rules of accounting that should be followed in preparation of all accounts and financial statements. The four fundamental concepts are (1) Accruals concept: revenue and expenses are recorded when they occur and not when the cash is received or paid out; (2) Consistency concept: once an accounting method has been chosen, that method should be used unless there is a sound reason to do otherwise; (3) Going concern: the business entity for which accounts are being prepared is in good condition and will continue to be in business in the foreseeable future; (4) Prudence concept (also conservation concept): revenue and profits are included in the balance sheet only when they are realized (or there is reasonable 'certainty' of realizing them) but liabilities are included when there is reasonable 'possibility' of incurring them. Other concepts include (5) Accounting equation: total assets equal total liabilities plus owners' equity; (6) Accounting period: financial records pertaining only to a specific period are to be considered in preparing accounts for that period; (7) Cost basis: asset value recorded in the account books should be the actual cost paid, and not the asset's current market value; (8) Entity: accounting records reflect the financial activities of a specific business or organization, not of its owners or employees; (9) Full disclosure: financial statements and their notes should contain all relevant data; (10) Lower of cost or market value: inventory is valued either at cost or the market value (whichever is lower); (11) Maintenance of capital: profit can be realized only after capital of the firm has been restored to its original level, or is maintained at a predetermined level; (12) Matching: transactions affecting both revenues and expenses should be recognized in the same accounting period; (13) Materiality: minor events may be ignored, but the major ones should be fully disclosed; (14) Money measurement: the accounting process records only activities that can be expressed in monetary terms (with some exceptions); (15) Objectivity: financial statements should be based only on verifiable evidence, including an audit trail; (16) Realization: any change in the market value of an asset or liability is not recognized as a profit or loss until the asset is sold or the liability is paid off; (17) Unit of measurement: financial data should be recorded with a common unit of measure (dollar, pound sterling, yen, etc.). Also called accounting conventions, accounting postulates, or accounting principles.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *