Accounting identity

Định nghĩa Accounting identity là gì?

Accounting identitySắc chiếm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting identity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại chiếm bình đẳng liên quan mà cần đến mức khó tin, ngay cả trong ánh sáng của sự thật là các biến có liên quan có thể không phù hợp với kết quả.

Definition - What does Accounting identity mean

A type of accounting related equality that is required to be true, even in light of the fact that the related variable may not be consistent with the result.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *