Accounting information system (AIS)

Định nghĩa Accounting information system (AIS) là gì?

Accounting information system (AIS)Hệ thống thông tin kế toán (AIS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accounting information system (AIS) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tập hợp các hệ thống thông tin quản lý (MIS), AIS là trách nhiệm cung cấp kịp thời và báo cáo tài chính và thống kê chính xác cho việc ra quyết định quản lý nội bộ, và cho các buổi tiệc bên ngoài như các chủ nợ, các nhà đầu tư, và cơ quan quản lý và thuế.

Definition - What does Accounting information system (AIS) mean

A subset of management information system (MIS), AIS is responsible for providing timely and accurate financial and statistical reports for internal management decision making, and for external parties such as creditors, investors, and regulatory and taxation authorities.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *