Accumulation option

Định nghĩa Accumulation option là gì?

Accumulation optionTùy chọn tích lũy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accumulation option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho phép cổ tức chính sách để tích lũy với công ty bảo hiểm việc tính lãi suất. Còn được gọi là tích lũy Tại tùy chọn quan tâm.

Definition - What does Accumulation option mean

Life insurance policy provision which allows policy dividends to accumulate with the insurer for accruing interest. Also called accumulation At interest option.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *