Accumulation period

Định nghĩa Accumulation period là gì?

Accumulation periodGiai đoạn tích lũy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accumulation period - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Thời gian quy định tại hợp đồng bảo hiểm sau đó nó có hiệu lực, và trong thời gian đó không có tuyên bố có thể được thực hiện theo chính sách.

Definition - What does Accumulation period mean

1. Period specified in an insurance policy after which it comes into force, and during which no claim can be made under the policy.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *