Actuarial assumption

Định nghĩa Actuarial assumption là gì?

Actuarial assumptionGiả định thống kê bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actuarial assumption - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều kiện dự báo có thể ảnh hưởng đến thanh toán lợi ích chương trình bảo hiểm hay lương hưu.

Definition - What does Actuarial assumption mean

Forecasted conditions that may affect the payment of insurance or pension plan benefits.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *