Ambiguous

Định nghĩa Ambiguous là gì?

AmbiguousMơ hồ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ambiguous - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Không rõ ràng hoặc không chắc chắn. Một cụm từ mơ hồ là một trong đó không phải là dễ hiểu, và thường có thể được hiểu nhiều cách khác nhau. Một cái gì đó mơ hồ lon thỉnh thoảng có lừa đảo, hoặc là cố ý hoặc vô ý, vì người phiên dịch là không thể tìm ra ý nghĩa thực tế. Các điều khoản và điều kiện của một trang web, hoặc bảo hành của sản phẩm, nếu được viết với sự mơ hồ, có thể dẫn đến một người tiêu dùng không hiểu hậu quả của hành vi nhất định.

Definition - What does Ambiguous mean

Unclear or uncertain. An ambiguous phrase is one that is not easy to understand, and often could be interpreted different ways. Something ambiguous can occasionally be deceptive, either intentionally or unintentionally, because the interpreter isn't able to figure out the actual meaning. The terms and conditions of a website, or the warranty of a product, if written with ambiguity, could lead to a consumer not understanding the consequences of certain behaviors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *