Ambit claim

Định nghĩa Ambit claim là gì?

Ambit claimKhẳng định phạm vi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ambit claim - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tuyên bố được thực hiện cho một cơ quan trọng tài cho lương cao hơn hoặc điều kiện cải thiện mà là cố ý phóng đại vì người khiếu nại biết rằng họ sẽ sau đó phải thỏa hiệp.

Definition - What does Ambit claim mean

A claim that is made to an arbitration authority for higher pay or improved conditions that is deliberately exaggerated because the claimants know that they will subsequently have to compromise.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *