American Economics Association (AEA)

Định nghĩa American Economics Association (AEA) là gì?

American Economics Association (AEA)Hiệp hội Kinh tế Mỹ (AEA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Economics Association (AEA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hiệp hội được thành lập năm 1885 nhằm khuyến khích và tạo điều kiện nghiên cứu kinh tế và thảo luận. Hiệp hội có trụ sở tại Nashville, TN, bao gồm các học giả hàn lâm, chuyên gia kinh doanh, nhân viên chính phủ, và các thành viên của các tổ chức phi lợi nhuận đáp ứng hàng năm để thảo luận về các vấn đề kinh tế. Sự đa dạng của lợi ích cho trở thành một thành viên AEA bao gồm quyền truy cập vào các ấn phẩm khác nhau và giáo dục thường xuyên về các vấn đề kinh tế.

Definition - What does American Economics Association (AEA) mean

An association formed in 1885 to encourage and facilitate economic research and discussion. The association, headquartered in Nashville, TN, is comprised of academic scholars, business professionals, government employees, and members of non-profit organizations that meet annually to discuss economic issues. The variety of benefits for being an AEA member includes access to various publications and continuing education on economic matters.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *