And interest

Định nghĩa And interest là gì?

And interestVà lãi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ And interest - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn sử dụng trong trích dẫn giá trái phiếu để chỉ ra rằng giá hỏi không bao gồm lãi cộng dồn to-date trên trái phiếu. Do đó, người mua sẽ nhận được sự quan tâm tích lũy thêm vào mệnh giá của trái phiếu trên sự trưởng thành của mình.

Definition - What does And interest mean

Term used in quoting bond prices to indicate that the asked price does not include the interest accrued to-date on the bond. Therefore, the buyer will receive the accrued interest in addition to the bond's par value on its maturity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *