AND

Định nghĩa AND là gì?

AND. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ AND - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Boolean 'hành truy vấn' mà lấy một hồ sơ hoặc tập tin chỉ nếu nó có chứa tất cả các từ khóa xác định trong một tìm kiếm cơ sở dữ liệu. Ví dụ, việc tìm kiếm "kiến thức và quyền lực" sẽ chỉ trả lại các hồ sơ đó có cả 'kiến thức' và 'sức mạnh' (trong bất kỳ chuỗi) trong văn bản của họ. Hầu hết các công cụ tìm kiếm cho phép hai hoặc nhiều AND trong một truy vấn tìm kiếm. Xem thêm NOT và OR.

Definition - What does AND mean

Boolean 'query operator' which retrieves a record or file only if it contains all keywords specified in a database search. For example, the search for "knowledge AND power" will return only those records that have both 'knowledge' and 'power' (in any sequence) in their text. Most search engines allow two or more AND in a search query. See also NOT and OR.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *