Apparent complexity

Định nghĩa Apparent complexity là gì?

Apparent complexityPhức tạp rõ ràng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apparent complexity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại tình huống phức tạp mà xuất hiện phức tạp, nhưng mô hình đơn giản nằm bên dưới bề mặt. Xem chi tiết phức tạp, phức tạp năng động, vốn có độ phức tạp.

Definition - What does Apparent complexity mean

A type of complex situation that appears complicated, but simple patterns lie underneath the surface. See detail complexity, dynamic complexity, inherent complexity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *