Appeal bond

Định nghĩa Appeal bond là gì?

Appeal bondTrái phiếu hấp dẫn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appeal bond - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bảo lãnh thanh toán bồi thường thiệt hại (cộng với chi phí ước tính hấp dẫn) đánh giá bởi một tòa án phúc thẩm. Được đăng bởi một bên thua kiện (người được kêu gọi phán quyết một tòa án cấp dưới), nó được đổi thành tiền mặt nếu kháng cáo là không thành công. Một trái phiếu hấp dẫn phục vụ để ngăn cản hấp dẫn phù phiếm mà lãng phí thời gian của Toà án (xem lạm dụng quá trình).

Definition - What does Appeal bond mean

Guaranty of payment of damages (plus estimated cost of appeal) assessed by an appellate court. Posted by a losing party (who is appealing a lower court's judgment), it is cashed if the appeal is unsuccessful. An appeal bond serves to discourage frivolous appeals that waste the courts' time (see abuse of process).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *