Appeal

Định nghĩa Appeal là gì?

AppealGọi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appeal - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Yêu cầu, thường là bằng một bên thua kiện một vụ án tại một tòa án thấp hơn để một (phúc thẩm) tòa án cao hơn, để đảo ngược hoặc sửa đổi quyết định của tòa án cấp dưới. Tòa án phúc thẩm, nói chung, đối phó với một sức hấp dẫn bởi notionally trần lại trường hợp thông qua các ghi chú thử nghiệm (bảng điểm) trước khi gọi bất kỳ nhân chứng. Người kháng cáo thường phải gửi đơn kháng cáo trái phiếu Chính phủ, để trả cho các chi phí của người chống án trong trường hợp kháng cáo là không thành công. Trong một số vụ án dân sự, một bữa tiệc chiến thắng có thể kháng cáo cho một giải thưởng của một khoản tiền lớn hơn thiệt hại.

Definition - What does Appeal mean

Request, usually by a party losing a case in a lower court to a higher (appellate) court, to reverse or modify the lower court's decision. Appellate courts, in general, deal with a appeal by notionally rehearing the case through the trial notes (transcripts) before calling any witnesses. The appellant usually has to post an appeal-bond, to pay for the appellee's expenses in case the appeal is unsuccessful. In some civil cases, a winning party may appeal for an award of a larger sum in damages.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *