Appeals conference

Định nghĩa Appeals conference là gì?

Appeals conferenceHội nghị kêu gọi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appeals conference - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lời kêu gọi người nộp thuế có thể thực hiện trong trường hợp có bất đồng ý kiến ​​với kết quả của một Internal Revenue Service (IRS) kiểm toán, mà gây nên một cuộc gặp gỡ với một người giám sát IRS và một cuộc điều tra tiếp theo và hội nghị để xác định tính hợp lệ của cuộc kiểm toán.

Definition - What does Appeals conference mean

An appeal a taxpayer can exercise in the event of a disagreement with the results of an Internal Revenue Service (IRS) audit, which triggers a meeting with an IRS supervisor and a subsequent investigation and conference to determine the validity of the audit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *