Applied cost

Định nghĩa Applied cost là gì?

Applied costChi phí áp dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Applied cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong kế toán chi phí, chi phí giao cho một hoạt động, bộ phận, hoặc sản phẩm trên cơ sở tỷ lệ chi phí được xác định trước, và đó có thể hoặc không có thể dựa trên chi phí thực tế.

Definition - What does Applied cost mean

In cost accounting, cost assigned to an activity, department, or product on the basis of a predetermined overhead rate, and which may or may not be based on the actual cost.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *