Archangel

Định nghĩa Archangel là gì?

ArchangelNói về phật giáo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Archangel - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhà đầu tư thiên thần cũng tài trợ và nổi tiếng với một lịch sử thành công của các doanh nhân tài chính hoặc các công ty khởi động, những người có thể lãnh đạo một nhóm các nhà đầu tư thiên thần khác trong việc tài trợ hứa hẹn dự án kinh doanh. Thuật ngữ này cũng có thể tham khảo một nhà tư vấn giữ lại bởi một tập đoàn của các nhà đầu tư thiên thần để nghiên cứu và đánh giá cơ hội đầu tư.

Definition - What does Archangel mean

A well-funded and well-known angel investor with a successful history of financing entrepreneurs or startup companies, who may lead a group of other angel investors in financing promising business ventures. The term may also refer to a consultant retained by a consortium of angel investors to research and evaluate investment opportunities.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *