Architectural coating

Định nghĩa Architectural coating là gì?

Architectural coatingSơn kiến ​​trúc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Architectural coating - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bề mặt bao phủ như sơn trang trí, áp dụng vào việc xây dựng trong hoặc bên ngoài cấu trúc.

Definition - What does Architectural coating mean

Surface covering such as decorative paint, applied on building or structure exterior.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *