Architectural design

Định nghĩa Architectural design là gì?

Architectural designThiết kế kiến ​​trúc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Architectural design - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khái niệm tập trung vào các thành phần hoặc các yếu tố của một cấu trúc hoặc hệ thống và thống nhất chúng thành một mạch lạc và chức năng tổng thể, theo một cách tiếp cận đặc biệt trong việc đạt được mục tiêu (s) dưới sự ràng buộc nhất định hoặc hạn chế. Xem thêm thiết kế hành vi.

Definition - What does Architectural design mean

Concept that focuses on the components or elements of a structure or system and unifies them into a coherent and functional whole, according to a particular approach in achieving the objective(s) under the given constraints or limitations. See also behavioral design.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *