Archival

Định nghĩa Archival là gì?

ArchivalLưu trữ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Archival - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông tin được coi là vĩnh viễn có giá trị, và ghi lại trên một phương tiện truyền thông phù hợp cho việc lưu trữ lâu dài.

Definition - What does Archival mean

Information considered permanently valuable, and recorded on a media suitable for long-term storage.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *