Armchair economics

Định nghĩa Armchair economics là gì?

Armchair economicsKinh tế ghế bành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Armchair economics - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tạo lý thuyết hoặc dự báo các xu hướng kinh tế khi ít dữ liệu hoặc kiến ​​thức của vấn đề là có sẵn.

Definition - What does Armchair economics mean

Generating theories or forecasts of economic trends when little data or knowledge of the matter is available.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *