Arm’s length price

Định nghĩa Arm's length price là gì?

Arm's length priceGiá một sải tay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arm's length price - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại giao dịch trong đó một người bán sẵn sàng và người mua sẵn sàng người không có xung đột lợi ích đối với các giao dịch với thực hiện một thỏa thuận - không phải trong số đó là dưới bất kỳ loại áp lực.

Definition - What does Arm's length price mean

A type of transaction whereby a willing seller and a willing buyer who have no conflicts of interest with regard to the transaction make an agreement - neither of which are under any type of pressure.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *