Arm’s-length transaction

Định nghĩa Arm's-length transaction là gì?

Arm's-length transactionGiao dịch giao dịch bên ngoài dài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arm's-length transaction - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ sở xác định giá trị thị trường công bằng (FMV), nó là một giao dịch giữa các bên độc lập, không liên quan, và cũng thông báo nhìn ra ngoài vì lợi ích cá nhân của họ. Giao dịch liên quan đến các thành viên trong gia đình, và các công ty mẹ và công ty con, được coi là giao dịch tay trong tay. Để hội đủ điều kiện như giao dịch chiều dài một cánh tay, không phải của các bên liên quan có thể có bất cứ quan tâm đến hậu quả của giao dịch cho bên kia.

Definition - What does Arm's-length transaction mean

Basis of determining fair market value (FMV), it is a dealing between independent, unrelated, and well informed parties looking out for their individual interests. Transactions involving family members, and parent companies and subsidiaries, are deemed arm-in-arm dealings. To qualify as an arm's length transaction, neither of the involved parties may have any interest in the transaction's consequences to the other party.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *