Asset quality rating

Định nghĩa Asset quality rating là gì?

Asset quality ratingĐánh giá chất lượng tài sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset quality rating - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đo lường rủi ro tín dụng người vay mất trên bằng cách mua lại một tài sản. Đánh giá dựa trên mức độ tín nhiệm và đánh giá của khách hàng vay, trong đó có một lịch trình khấu hao, tài sản riêng của mình.

Definition - What does Asset quality rating mean

A measurement of the credit risk a borrower takes on by acquiring an asset. The rating is based upon the borrower's creditworthiness and valuation, including a depreciation schedule, of the asset itself.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *