Asset specificity

Định nghĩa Asset specificity là gì?

Asset specificityĐặc sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset specificity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Aspect hoặc tính năng của một tài sản (chẳng hạn như một máy chuyên dùng) mà làm cho nó hữu ích cho một hoặc vài mục đích cụ thể và trong đó, do đó, không thể dễ dàng được bán hết nhanh chóng trong một vụ cháy bán hàng.

Definition - What does Asset specificity mean

Aspect or feature of an asset (such as a specialized machine) that makes it useful for one or few specific purposes and which, therefore, cannot easily be sold off quickly in a fire-sale.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *