Assignment method

Định nghĩa Assignment method là gì?

Assignment methodPhương pháp phân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assignment method - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một vấn đề xác định làm thế nào để giảm thiểu chi phí bằng một phương pháp máy móc và các trung tâm làm việc gán.

Definition - What does Assignment method mean

A problem of determining how to minimize costs by a method of assigning machines and work centers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *