Automatic investment plan

Định nghĩa Automatic investment plan là gì?

Automatic investment planKế hoạch đầu tư tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic investment plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp theo đó một người ủy quyền rút tiền định kỳ từ một tài khoản ngân hàng (hoặc trích từ tiền lương) để đầu tư vào tài khoản quỹ tương hỗ của mình.

Definition - What does Automatic investment plan mean

Arrangement under which a person authorizes periodical withdrawals from a bank account (or deductions from salary) for investment into his or her mutual fund account.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *