Automatic premium loan clause

Định nghĩa Automatic premium loan clause là gì?

Automatic premium loan clauseKhoản vay phí tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic premium loan clause - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều khoản trong một số chính sách bảo hiểm nhân thọ theo đó (nếu phí bảo hiểm do vẫn chưa được thanh toán sau khi kết thúc thời gian ân hạn) một khoản vay tự động từ 'giá trị hoàn lại tiền' của chính sách là tiên tiến để trang trải các phí bảo hiểm. Điều khoản này ngăn ngừa mất hiệu lực của chính sách do một tai nạn, bệnh tật, hoặc vô ý.

Definition - What does Automatic premium loan clause mean

Provision in some life insurance policies under which (if the due premium remains unpaid after the end of grace period) an automatic loan from the policy's 'cash surrender value' is advanced to cover the premium. This clause prevents lapse of policy due to an accident, illness, or inadvertence.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *