Automatic proportional reinsurance

Định nghĩa Automatic proportional reinsurance là gì?

Automatic proportional reinsuranceTái bảo hiểm theo tỷ lệ tự động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Automatic proportional reinsurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại tái bảo hiểm trong đó công ty bảo hiểm tự động reinsures rủi ro nhất định với công ty bảo hiểm của mình bằng hình thức chuyển. Theo kiểu này tái bảo hiểm, phí bảo hiểm và thiệt hại được phân chia giữa các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm một khoản hoa hồng chuyển nhượng.

Definition - What does Automatic proportional reinsurance mean

A type of reinsurance wherein the insurer automatically reinsures certain risks with his or her reinsurer by transfer. Under this type of reinsurance, premiums and losses are divided between the insurer and reinsurer. The reinsurer pays the insurer a transfer commission.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *