Benchmark job

Định nghĩa Benchmark job là gì?

Benchmark jobCông việc chuẩn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Benchmark job - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chung và xác định công việc (hoặc hạng mục công việc) mà dữ liệu lương và quy phạm pháp luật và các thông số kỹ thuật có sẵn. việc chuẩn được sử dụng để làm cho lương và so sánh khác.

Definition - What does Benchmark job mean

Common and defined job (or job category) for which pay data, and legal and other specifications are readily available. Benchmark jobs are used to make pay and other comparisons.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *