Benchmark measures

Định nghĩa Benchmark measures là gì?

Benchmark measuresBiện pháp benchmark. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Benchmark measures - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tập hợp các phép đo hoặc các tiêu chuẩn được sử dụng trong việc thiết lập mục tiêu cho cải tiến hiệu suất trong một hoạt động cụ thể, khu vực, quá trình hoặc sản phẩm.

Definition - What does Benchmark measures mean

Set of measurements or standards employed in establishing goals for performance improvements in one specific activity, area, process, or product.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *