Collateral negligence doctrine

Định nghĩa Collateral negligence doctrine là gì?

Collateral negligence doctrineHọc thuyết sơ suất thế chấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Collateral negligence doctrine - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguyên tắc pháp lý mà một thực thể sử dụng các dịch vụ của một nhà thầu độc lập là không chịu trách nhiệm về thiệt hại hay thương tích do anh ta hoặc cô if (1) nó là kết quả của cách thức không đúng cách, trong đó nhà thầu độc lập thực hiện nhiệm vụ của mình, (2) nó là không phù hợp với công việc người đó đã được sử dụng để thực hiện, và (3) các thực thể có thể không hợp lý đã dự đoán nó.

Definition - What does Collateral negligence doctrine mean

Legal principle that an entity employing the services of an independent contractor is not liable for harm or injury caused by him or her if (1) it results from the improper manner in which the independent contractor performed his or her duty, (2) it is inconsistent with the work he or she was employed to perform, and (3) the entity could not reasonably have anticipated it.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *