Cost of poor quality

Định nghĩa Cost of poor quality là gì?

Cost of poor qualityChi phí kém chất lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost of poor quality - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí 'không làm việc đó ngay lần đầu tiên.' Nó bao gồm chi phí của bị mất thiện chí, và các chi phí phát sinh trong hoàn, thay thế, làm lại, tháo dỡ, vv

Definition - What does Cost of poor quality mean

Cost of 'not doing it right the first time.' It includes cost of lost goodwill, and expenses incurred in refund, replacement, rework, scrapping, etc.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *