Cost realism analysis

Định nghĩa Cost realism analysis là gì?

Cost realism analysisPhân tích chi phí thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost realism analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Rà soát và đánh giá toàn bộ hoặc một yếu tố chi phí cụ thể của một thầu hoặc đề nghị để xác định mức độ của chủ nghĩa hiện thực chi phí. Phân tích này đặt những câu hỏi như: (1) là lời đề nghị dựa trên giả định thực tế? (2) nó hiển thị đầy đủ hiểu biết về các yêu cầu? (3) là các phần khác nhau của nó phù hợp với nhau? (4) là chi phí / giá dữ liệu hiện tại, một cách hợp lý chính xác, và có thể kiểm chứng? (5) thực hiện toàn bộ điều có ý nghĩa trong quan điểm về kinh nghiệm?

Definition - What does Cost realism analysis mean

Review and evaluation of all or specific cost elements of a bid or proposal to ascertain its level of cost realism. This analysis asks questions such as: (1) is the offer based on realistic assumptions? (2) does it show sufficient understanding of the requirements? (3) are its various parts consistent with one another? (4) is the cost/price data current, reasonably accurate, and verifiable? (5) does the whole thing make sense in view of the experience?

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *