Cost reduction

Định nghĩa Cost reduction là gì?

Cost reductionGiảm chi phí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cost reduction - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình tìm kiếm, tìm và loại bỏ các chi phí không chính đáng từ một doanh nghiệp để tăng lợi nhuận mà không có ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sản phẩm. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp sẽ tham gia vào các ổ đĩa giảm chi phí định kỳ để làm cho hoạt động của công ty họ hiệu quả hơn và để tăng lợi nhuận.

Definition - What does Cost reduction mean

The process of looking for, finding and removing unwarranted expenses from a business to increase profits without having a negative impact on product quality. Many business managers will engage in periodic cost reduction drives in order to make their company's operation more efficient and to boost profits.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *