Credit rating agency

Định nghĩa Credit rating agency là gì?

Credit rating agencyCơ quan xếp hạng tín dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Credit rating agency - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một công ty độc lập đánh giá tình hình tài chính của tổ chức phát hành công cụ nợ và sau đó gán một đánh giá phản ánh đánh giá của mình về khả năng của người phát hành để thực hiện các khoản thanh toán nợ nần. Tiềm năng đầu tư, khách hàng, nhân viên và đối tác kinh doanh dựa vào các dữ liệu và phân tích khách quan của các cơ quan xếp hạng tín dụng trong việc xác định sức mạnh tổng thể và ổn định của một công ty.

Definition - What does Credit rating agency mean

An independent company that evaluates the financial condition of issuers of debt instruments and then assigns a rating that reflects its assessment of the issuer's ability to make the debt payments. Potential investors, customers, employees and business partners rely upon the data and objective analysis of credit rating agencies in determining the overall strength and stability of a company.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *