Creditors’ voluntary liquidation

Định nghĩa Creditors' voluntary liquidation là gì?

Creditors' voluntary liquidationThanh lý tự nguyện chủ nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Creditors' voluntary liquidation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bán tài sản của một công ty vỡ nợ của các cổ đông của nó (cổ đông), mà không có một tuyên bố pháp lý khả năng thanh toán và không liên quan đến bất kỳ thủ tục tòa án. Mặc dù nó được bắt đầu khi các cổ đông thông qua nghị quyết cho tình nguyện quanh co lên của doanh nghiệp, đó là các chủ nợ không có bảo đảm người có quyền bổ nhiệm người thanh lý. Xem thêm thanh tự nguyện của các thành viên.

Definition - What does Creditors' voluntary liquidation mean

Sale of the assets of an insolvent firm by its stockholders (shareholders), without a statutory declaration of solvency and without involving any court procedure. Although it is initiated when the shareholders adopt a resolution for voluntary winding up of the business, it is the unsecured creditors who have the right to appoint the liquidator. See also members' voluntary liquidation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *