Creeping inflation

Định nghĩa Creeping inflation là gì?

Creeping inflationLạm phát leo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Creeping inflation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hoàn cảnh nơi lạm phát của một quốc gia tăng dần dần, nhưng liên tục, theo thời gian. Này có xu hướng trở thành một điển hình mẫu cho nhiều quốc gia. Mặc dù sự gia tăng tương đối nhỏ trong ngắn hạn, vì nó tiếp tục theo thời gian tác dụng sẽ trở nên lớn hơn và lớn hơn.

Definition - What does Creeping inflation mean

Circumstance where the inflation of a nation increases gradually, but continually, over time. This tends to be a typically pattern for many nations. Although the increase is relatively small in the short-term, as it continues over time the effect will become greater and greater.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *