Critical incident technique

Định nghĩa Critical incident technique là gì?

Critical incident techniqueKỹ thuật sự cố nghiêm trọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical incident technique - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật phân tích tình huống trong đó các hành động hoặc hành vi của một nhân viên (trong, ví dụ, một sự kiện dịch vụ khách hàng) được ghi lại và kiểm tra để xác định các yêu cầu thực tế của một hoạt động thành công.

Definition - What does Critical incident technique mean

Situation analysis technique in which actions or behavior of an employee (during, for example, a customer service event) is recorded and examined to ascertain the actual requirements of a successful operation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *