Critical issues

Định nghĩa Critical issues là gì?

Critical issuesVấn đề quan trọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical issues - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các vấn đề chính coi là cực kỳ quan trọng bởi các bên xem xét chúng và có thể xác định sự tồn tại và / hoặc thành công của nó.

Definition - What does Critical issues mean

Primary issues deemed extremely important by the party considering them and which may determine its survival and/or success.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *