Critical point

Định nghĩa Critical point là gì?

Critical pointĐiểm quan trọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical point - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, nhiệt độ và / hoặc áp lực mà tại đó một quyết liệt sinh học, hóa học, vật lý hay hành động diễn ra.

Definition - What does Critical point mean

In general, the temperature and/or pressure at which a drastic biological, chemical, or physical action takes place.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *